โครงการ Altitude สามย่าน-สีลม อาคารชุด 8 ชั้น หนึ่งชั้นใต้ดิน จำนวน 97 ห้องชุด ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 2931 และ 3057 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ เนื้อที่ดิน 285 ตารางวา พัฒนาโดย บริษัท อัลเทอร์เนทีฟ แอซเซท จำกัด ทุนจดทะเบียน 40,000,000 บาท (ชำระเต็ม) โดย นางวนิดา บดินทร์ภักดีกุล, นายขวัญชัย ยิ่งเจริญถาวรชัย นายชยพล หรรรุ่งโรจน์ กรรมการบริษัท โดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารเกียรตินาคิน
© 2016 Altitude Co., Ltd. All rights reserved.
For More Information 062-3636-456